BG  CZ  EN  ET  GR  HU  IT  PL  SK

Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца

 

Този проект е съфинансиран от Програмата за основни права и гражданство на ЕС. Допълнително финансиране е предоставено от благотворителния тръст на Алан и Неста Фъргюсън. В него участват 10 държави от Европейския съюз:

Център за закрила на правата на децата КОРАМ и КОРАМ Войс (Великобритания); Еврпейски център по правата на ромите (Унгария); Център за правата на децата, Университет в Корк (Ирландия); Асоциация “Семейство, дете и младеж”(Унгария); СПСПД ФИЦЕ-България; “Социалното образование в действие” (Гърция); Фондация “Ничии деца” (Полша); Фондация „Децата на Словакия“; Център за човешки права, (Естония); L’Albero della Vita Cooperative Sociale (Италия); Чешки Хелзински комитет.

Международни стандарти, множество национални закони, признават, че децата и младите хора имат правото да изразяват своето мнение, както и правото техните чувства и желания да бъдат зачитани във всички решения, които ги засягат.

 

„Орключване на правата на децата” е иновативен ресурс за обучение, който беше успешно приложен в няколко европейски държави. Той помага на професионалистите, работещи с деца да:

  • Повишат знанията и уменията си за правата на децата
  • Насърчат децата и младежите да изразяват своето мнение
  • Да общуват ефективно и деликатно с деца и млади хора в професионален контекст
  • Да гарантират правото на децата участват във всички решения, които ги засягат

Модулите са:

  • Модул 1 – Въведение в правата на децата
  • Модул 2 – Въведение в детското развитие и комуникацията
  • Модул 3 – Умения за комуникация
  • Модул 4 – Затварянето модул
FICE Bulgaria

Партньори

Пътеводител за използването на материали

Facilitators’ guide

Учебна тетрадка и PowerPoint

Модул 1 – Въведение в правата на децата

Модул 2: Въведение в детското развитие и комуникацията

Модул 3 – Умения за комуникация

Модул 4 – насоки на съвета на европа   за правосъдие, съобразено с интересите на детето

Затварянето модул

Он-лайн учене: тестове с въпроси със затворен отговор

Модул 1 – въведение в правата на детето

Този тест проверява знанията и разбирането ви относно правата на детето въз основа на Модул 1 от обучителните материали.

Модул 2 – Въведение в детското развитие и комуникацията

Този тест проверява знанията и разбирането ви относно развитието на детето и общуването с него, въз основа на Модул 2 от обучителните материали.

Модул 3 – Умения за общуване

Този тест проверява знанията и разбирането ви относно уменията за общуване с деца, въз основа на Модул 3 от обучителните материали.

Модул 4 – Насоки за правосъдие, съобразено с интересите на детето

Този тест проверява знанията и разбирането ви относно насоките за правосъдие, съобразено с интересите на детето, въз основа на Модул 4 от обучителните материали.

Този проект е съфинансиран от Програма „Основни права и гражданство“ на Европейския съюз

Допълнително финансиране е предоставен от  благотворителния тръст на Алан и Неста Фъргюсън

Център за закрила на правата на децата КОРАМ и партньорите по проекта носят пълната отговорност за съдържанието на тази публикация и не може да се счита, че тя отразява официалната позиция на Европейската комисия.