BG  CZ  EN  ET  GR  HU  IT  PL  SK

Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Základné práva a občianstvo a čiastočne financovaný charitatívnou nadáciou Allana a Nesty Fergusonovcov (Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust). Do projektu sú zapojení partneri z desiatich európskych krajín:

Coram Voice a Coram Children’s Legal Centre z Veľkej Británie, FICE Bulharsko, Český helsinský výbor, University College Cork z Írska, Nadácia pre deti Slovenska, Estonian Centre for Human Rights, European Roma Rights Centre (Maďarsko), Fondazione L’Albero della Vita (Taliansko), Empowering Children Foundation (Poľsko), Social Educational Action (Grécko) and FCYA Maďarsko.

Medzinárodné normy a mnohé národné zákony európskych štátov uznávajú, že deti a mladí ľudia majú právo vyjadriť svoje názory. Ďalej majú právo na to, aby ich želania a pocity boli vzaté do úvahy pri rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.

Rešpektovanie detských práv je inovatívny vzdelávací materiál, ktorý bol pilotne testovaný v rámci Európy. Umožňuje profesionálom a ľuďom z praxe pracovať s deťmi tak, aby:

  • posilnili ich zručnosti a vedomosti v oblasti detských práv;
  • umožnili deťom a mladým ľuďom vyjadrovať svoje názory;
  • komunikovali efektívne a citlivo s deťmi a mladými ľuďmi v profesionálnom kontexte;
  • mohli deti zmysluplne participovať na rozhodnutiach, ktoré majú na nich vplyv.

Moduly školenia sú nasledovné:
– Modul 1: Úvod do práv dieťaťa
– Modul 2: Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie
– Modul 3: Komunikačné zručnosti
– Modul 4: Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí

Children of Slovakia Foundation

Partneri

Usmernenia pre používanie materiálov

Školiace materiály pre školiteľov

Príručka a powerpoint

Modul 1: Úvod do práv dieťaťa

Modul 2: Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie

Modul 3: Komunikačné zručnosti

Modul 4: Usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí

Záverečný modul

E-learning: testovacie otázky s možnosťou výberu odpovede

Modul 1 – Úvod do práv dieťaťa

Tento kvíz otestuje vaše vedomosti a porozumenie práv dieťaťa. Kvíz vychádza z obsahu 1. modulu školiaceho balíka.

Modul 2 – Úvod do vývinu dieťaťa a komunikácie

Tento kvíz otestuje vaše vedomosti a porozumenie vývinu dieťaťa a komunikácii. Kvíz vychádza z obsahu 2. modulu školiaceho balíka.

Modul 3 – Komunikačné zručnosti

Tento kvíz otestuje vaše vedomosti a porozumenie zručností komunikovať s deťmi. Kvíz vychádza z obsahu 3. modulu školiaceho balíka.

Modul 4 – Súdnictvo zohľadňujúce práva detí

Tento kvíz otestuje vaše vedomosti a porozumenie usmernenia o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí. Kvíz vychádza z obsahu 4. modulu školiaceho balíka.

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Základné práva a občianstvo

Dodatočné financovanie poskytla charitatívna nadácia Allana a Nesty Fergusonovcov (Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust).

Obsah tejto publikácie je výlučne v zodpovednosti Coram Children’s Legal Centre a partnerov projektu a v žiadnom prípade sa nesmie považovať za reflexiu názorov Európskej komisie.